019 Modrá krev


Modrá krev aneb Šlechtici ve vaší hře

Autor Daniel R.A. Quiogue, přeložil Asgarden

Ať už se vaše tažení odehrává ve světě vytvořeném podle středověké Evropy, Japonska, dávné Číny nebo dokonce Viktoriánské éry v Anglii, dříve či později se vaši hráči setkají se šlechtici. Ve skutečnosti může šlechta ve vaší hře zaujímat dost významnou úlohu, ať už pozitivní či negativní, podpůrnou nebo hlavní, ale vždy mohou vaši hru obohatit. Zde si povíme, jak na to.

1) Co je šlechta?

Šlechta je třída dědičně (i jinak) titulovaných aristokratů vyznačující se vlastnictvím půdy (či jiných finančních zdrojů) a titulů. Často mají nároky a práva, která uplatňují na běžných občanech. Britští šlechtici mají např. ještě dnes nárok přijít do sněmovny lordů, kdykoli se jim zachce.

Příklady šlechtických práv

-právo nosit určité věci (zbraně, šperky, oděvy, zbroje)

-právo lovit určité druhy zvěře či bytostí

-právo účastnit se zasedání královské rady

-právo rozhodovat nad životem a smrtí svých poddaných

-právo vstupu na určitá místa (kláštery, královské zahrady)

-právo vyžadovat určité služby (léčitelství, obdělávání polí)

-právo vlastnit půdu a jiné důležité zdroje

-právo vyplatit poddaného z trestu

-právo používat určité jméno, titul

-právo používat magické/psionické schopnosti

-právo na pohostinnost (i od nepřátel)

-právo cestovat (ne všichni poddaní mohou opustit hranice panství)

-právo vybírat daně

-právo první noci (nemusíme rozebírat podrobnosti)

 

Sci-fi příklady šlechtických práv

-právo používat určité druhy peněz/bankovních služeb

-právo vlastnit počítače/androidy/roboty

-právo létat/létat vesmírem/na jiné přesuny

-právo užívat komunikační prostředky

-právo nosit moderní zbraně

-právo nosit pokročilé zbroje nebo generátory štítu

-právo na nesmrtelnost!

-právo na genetickou léčbu/používání implantátů

 

2) Kdo jsou šlechtici

Šlechticem se může stát/automaticky stává:

-Příbuzný krále

-Dědici minulých králů a vládců

-Příslušník třídy válečníků v kmeni či kultuře

-Všichni členové vládnoucího kmene či kultury vládnoucí nad porobeným lidem

-Vůdce, kterému byl titul darován za služby nebo slib věrnosti

-Majitel půdy nebo důstojník, který musí shromažďovat nebo velet armádě.

Poznámka: Všimněte si, že zvlášť posledně jmenovaný způsob se hodí i do post-apokalyptického světa. Přeživší lidé, kteří se stanou vůdci komunit a shromáždí určitou brannou sílu, možná opráší staré tituly a stanou se zakladateli novodobých šlechtických rodů.

 

3) Tradiční role šlechty

Příslušníci šlechtické třídy byli:

-profesionální válečníci a vojevůdci

-udržovatelé míru

-vládci, úředníci a soudci

-představitelé vlády a vojenští důstojníci

-královští vyslanci a diplomaté

Role šlechtické třídy ve společnosti záleží na tom, o jak starou kulturu se jedná. Historicky vznikaly šlechtické posty z kasty profesionálních válečníků. Jejich bohatství jim dovolovalo vybavit se nejlepšími zbraněmi a získat si své stoupence, a jelikož nepracovali, mohli věnovat dostatek času na trénování v boji.

Rytířský trénink můžeme přirovnat k současnému výcviku elitních pilotů – také rytíři museli získat skvělou fyzickou formu, naučit se používat mnoho různých zbraní a válečných manévrů v sedle koně (kokpitu F-16, chcete-li). Člověk pracující na poli nebo v řemeslech neměl prostě dost času ani prostředků na to, aby se mohl stát rytířem.

S postupujícím časem se však podoba šlechty může měnit. Dlouhé období míru může ze šlechticů udělat vypasené zahaleče nedbající svých povinností. Pokud se hlavním měřítkem šlechtice stane majetek, mohou si časem tituly „koupit“ i bohatí obchodníci.

Roli šlechty může také změnit nová povaha společnosti. Britští šlechtici byli původně válečníky a vojevůdci. Nyní jsou průmyslníky, bankéři a investory, politiky v parlamentu. Podobně se museli samurajové za vlády šóguna Tokugawy v Japonsku pomyslně vzdát mečů a přijmout místo nich psací pera a počítadla ve svých nových rolích výběrčích daní a soudců.

 

4) Šlechtické tituly

Různé druhy titulů vznikly jako přirozená potřeba velící hierarchie – nezapomínejme, že se původně jednalo o válečníky.

Britský systém: Vévoda → Markýz → Hrabě → Vikomt → Baron, přičemž dávní vévodové byli královští příbuzní; také dnes je jim tento titul dáván.

Jiné tituly a jejich původ

Kmenové vůdcovské posty (Chán, Kníže)

Vojenské hodnosti (Vévoda)

Vládní posty, které se staly dědičnými (Paša, Navab, Hrabě)

Poznámka: jako odměna za službu byly udělovány tzv. „dvorské“ tituly. Dvorské tituly byly udělovány také rodinným příslušníkům šlechtice, takže např. jeho děti měly automaticky zajištěný titul o stupeň nižší. Také je třeba poznamenat, že skutečná moc a „hodnost“ titulu spolu vždy nemusely ladit. Je možné mít bohaté barony s větší armádou než vévodové, obzvláště po válce.

 

5) Šlechtické statky a příjmy

Některé zdroje příjmů šlechty:

-půda předků (země nepatřící králi)

-dědičné léno, ze kterého vlastník shromažďuje daně

-právo na vybírání daní na jiném (nedědičném) lénu

-další statky – stáda, flotila lodí atd.

-další práva – vybírání daní, právo obchodovat, monopol

-renta pobíraná od panovníka (lenního pána)

-také lze obdržet samotný titul bez léna

 

6) Cíle šlechty

Zde jsou některé možné cíle šlechty pro vaše tažení:

-Získání pozemků/příjmů/moci/vlivu – skrze válku, manželství, přízeň panovníka, politiku atd.

-Soustředění bohatství/moci/vlivu do vlastních rukou

-Omezení vlivu centrální autority

-Ochrana práv šlechty

-Služba králi/státu/svým blízkým

-Ochrana pověsti

-Vytváření pověsti

Leave a comment